Državne potpore: Komisija produljuje i dodatno proširuje privremeni okvir za potporu gospodarstvu u kontekstu pandemije koronavirusa

Vijesti
Europska komisija

Europska komisija

28.01.2021.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

Europska komisija odlučila je do 31. prosinca 2021. produljiti primjenu privremenog okvira za državne potpore, donesenog 19. ožujka 2020. radi potpore gospodarstvu u kontekstu pandemije koronavirusa. Komisija je također odlučila proširiti područje primjene privremenog okvira tako što je povećala gornje granice utvrđene u njemu i omogućila konverziju određenih povratnih instrumenata u izravna bespovratna sredstva do kraja sljedeće godine.

Produljenje primjene privremenog okvira

Komisija neprestano preispituje potrebu za daljnjom prilagodbom privremenog okvira. Privremeni okvir trebao je isteći 30. lipnja 2021., osim mjera dokapitalizacije, koje su se mogle odobriti do 30. rujna 2021. S obzirom na trajanje i razvoj pandemije koronavirusa, današnjom izmjenom produljuju se sve mjere utvrđene u privremenom okviru, uključujući mjere dokapitalizacije, do 31. prosinca 2021.

Povećane gornje granice potpora

Uzimajući u obzir kontinuiranu gospodarsku neizvjesnost i nastavak državnih mjera ograničavanja gospodarskih aktivnosti u cilju zaustavljanja širenja virusa, današnjom se izmjenom također povećavaju gornje granice utvrđene u privremenom okviru za određene mjere potpore:

  • Kad je riječ o ograničenim iznosima potpora dodijeljenih na temelju privremenog okvira, prethodne gornje granice po poduzeću sad su praktično udvostručene (uzimajući u obzir dostupnost potpora de minimis). Nove gornje granice iznose 225 000 eura po poduzeću koje se bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda (prethodno 100 000 eura), 270 000 eura po poduzeću koje posluje u sektoru ribarstva i akvakulture (prethodno 120 000 eura) i 1,8 milijuna eura po poduzeću koje posluje u bilo kojem drugom sektoru (prethodno 800 000 eura). Kao i prije, one se mogu kombinirati s potporama de minimis u iznosu do 200 000 eura po poduzeću (do 30 000 eura po poduzeću koje posluje u sektoru ribarstva i akvakulture i do 25 000 eura po poduzeću koje posluje u poljoprivrednom sektoru) tijekom razdoblja od tri financijske godine, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi relevantne potpore de minimis.
  • Za poduzeća posebno pogođena krizom uzrokovanom koronavirusom, koja su tijekom prihvatljivog razdoblja zabilježila gubitak prometa od najmanje 30 % u usporedbi s istim razdobljem 2019., država može sudjelovati u dijelu fiksnih troškova poduzeća koji nisu pokriveni njihovim prihodima u iznosu do 10 milijuna eura po poduzeću (prethodno 3 milijuna eura).

Konverzija povratnih instrumenata u izravna bespovratna sredstva

Komisija će isto tako državama članicama omogućiti da do 31. prosinca 2022. konvertiraju povratne instrumente (jamstva, zajmovi, povratni predujmovi i sl.) dodijeljene na temelju privremenog okvira u druge vrste potpora kao što su izravna bespovratna sredstva, ako se poštuju uvjeti iz privremenog okvira. Takve konverzije u načelu ne smiju premašiti nove gornje granice za ograničene iznose potpore (225 000 eura po poduzeću koje se bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, 270 000 eura po poduzeću koje posluje u sektoru ribarstva i akvakulture i 1,8 milijuna eura po poduzeću koje posluje u bilo kojem drugom sektoru). Time se nastoji potaknuti države članice da odmah odaberu povratne instrumente kao oblik potpore.

Produljenje privremenog izuzeća svih država s popisa država s „utrživim rizikom” u okviru Komunikacije o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita

Naposljetku, uzimajući u obzir stalni opći nedostatak privatnih kapaciteta za pokrivanje svih gospodarski opravdanih rizika za izvoz u države s popisa država s utrživim rizikom, izmjenom se predviđa produljenje privremenog izuzeća svih država s popisa zemalja s „utrživim rizikom” u okviru Komunikacije o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita do 31. prosinca 2021. (trenutačno do 30. lipnja 2021.).

Kontekst privremenog okvira i tekući rad na potpori Mehanizmu za oporavak i otpornost

Komisija je u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije 19. ožujka 2020. donijela novi privremeni okvir za državne potpore radi potpore gospodarstvu u kontekstu pandemije koronavirusa. Privremeni okvir prvi je put izmijenjen 3. travnja 2020., čime su povećane mogućnosti za državnu potporu istraživanjima, testiranju i proizvodnji proizvoda bitnih za suzbijanje širenja koronavirusa te za očuvanje radnih mjesta i daljnju potporu gospodarstvu. Dodatno je izmijenjen 8. svibnja 2020. kako bi se uvele mjere dokapitalizacije i kreditiranja podređenim dugom te 29. lipnja 2020. kako bi se pružila dodatna potpora mikropoduzećima, malim poduzećima i novoosnovanim poduzećima te potaknula privatna ulaganja. Komisija je 13. listopada 2020. donijela četvrtu izmjenu kako bi se produljila primjena privremenog okvira i omogućila potpora kojom se pokriva dio nepokrivenih fiksnih troškova poduzeća pogođenih krizom.

Privremenim okvirom prepoznaju se ozbiljni poremećaji u cjelokupnome gospodarstvu Unije. Njime se državama članicama omogućuje da u potpunosti iskoriste fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama kako bi poduprle gospodarstvo i istovremeno se ograničavaju negativne posljedice za jednakost uvjetâ na jedinstvenom tržištu.

Osim toga, s obzirom na to da Europa prelazi s upravljanja krizom na gospodarski oporavak, kontrola državnih potpora pratit će i olakšati provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost. Komisija je u tom kontekstu 21. prosinca 2020. objavila niz namjenskih predložaka o državnim potporama kojima je obuhvaćeno nekoliko vrsta projekata ulaganja u skladu s „vodećim europskim inicijativama” iz Komisijine Godišnje strategije održivog rasta 2021. Tim se predlošcima nastoji pomoći državama članicama u izradi nacionalnih planova za oporavak u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Komisija će bez odlaganja ocijeniti sve prijave državnih potpora primljene od država članica u kontekstu Mehanizma za oporavak i otpornost.

Osim toga, države članice koje namjeravaju izmijeniti postojeće mjere potpore kako bi produljile njihovo trajanje do 31. prosinca 2021., povećale sredstva predviđena za njih ili ih uskladile s privremenim okvirom kako je danas izmijenjen (uključujući više gornje granice potpore po poduzeću), mogu te izmjene prijaviti u skupnoj prijavi. Time će se administrativno opterećenje država članica svesti na najmanju moguću mjeru.

Više informacija (preuzeto sa)

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije